การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52
(รูปแบบออนไลน์)

The 52nd National Graduate Research Conference28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 Virtual Online Conference ผ่านระบบ Google Meet
Download E-proceedings  

Research Article Submission Timeline

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ปิดรับบทความ 5 เม.ย. 64
บัดนี้ - 30 เม.ย. 64
บัดนี้ - 30 เม.ย. 64
28 พ.ค. 64

กำหนดการสำคัญ

**ขยายเวลาเปิดรับบทความ**

เปิดรับบทความทาง (e-mail: 52ngrc@go.buu.ac.th)
ส่งบทคัดย่อ (Abstract)
และผลงานฉบับเต็ม (Full paper)
บัดนี้ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
บัดนี้ - 5 เมษายน 2564
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ19 เมษายน พ.ศ. 2564
วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับเต็มที่แก้ (Camera-ready paper) พร้อมส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอและ PowerPoint30 เมษายน พ.ศ. 2564
ส่งจดหมาย (e-mail) ตอบรับการนำเสนอ3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Important date

**Extend time**

Open to submit your abstract and full paper via e-mail: 52ngrc@go.buu.ac.th
now – March 31, 2021
now - April 5, 2021
Report of the consideration together with the advice of expertsApril 19, 2021
The last day for submission of the final version (Camera-ready paper), Send video clip of your presentation (10-12 min) and PowerPoint filesApril 30, 2021
Issue a letter (via e-mail), accept for the paper and presentationMay 3, 2021
Deadline for registration payment นMay 10, 2021
The conference and paper presentationMay 28, 2021

อัตราค่าลงทะเบียน

ช่วงเวลาผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2564นิสิต นักศึกษา อาจารย์
และผู้สนใจทั่วไป
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย1,000 บาท
เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสนอผลงานไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
     
     1.1 สื่อที่ใช้ในการนำเสนอให้จัดทำโดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป

     1.2 ความยาววิดีโอที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องละ 10 – 12 นาที

     1.3 ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ จัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอและคลิปเสียงวิดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย  อ่านเพิ่มเติม

รับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายเท่านั้น

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

 มนุษยศาสตร์

 

 สังคมศาสตร์

 

 ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิทยาศาสตร์สุขภาพ