กำหนดการวันประชุม

กำหนดการ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52

The 52nd National Graduate Research Conference

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (Virtual Online Conference) ผ่านระบบ Google Meet

———————————————————–

เวลา 09.00 น. – 09.30 น.

  • กล่าวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)

  • พิธีเปิด โดย อธิการบดมหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)

  • กล่าวต้อนรับ โดย ประธาน ทคบร.

 (ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์)

  • พิธีมอบธงประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53

โดย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)

มอบให้  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน) หรือ ผู้แทน

เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

  • บรรยายพิเศษ

หัวข้อ “Disruptive vs. Innovation: What is the future for graduate education?”           

โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

  • พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

  • การนำเสนอผลงานวิจัยSession

Session 1: วิทยาศาสตร์สุขภาพ             
(Session 1: Health Science)
Session 2: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(Session 2: Science Technology)           
Session 3: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์   
(Session 3: Humanities Social Science & Education)
**ทั้งนี้ รายละเอียด link สำหรับการเข้านำเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย) สามารถติดตามได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th