กำหนดการวันประชุม

กำหนดการ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52

The 52nd National Graduate Research Conference

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (Virtual Online Conference) ผ่านระบบ Google Meet

เวลากิจกรรมพิธีกร
08.15 – 8.25 น.

สมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ (ทคบร.) และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมในที่ประชุมออนไลน์

ผศ.ดร.

โสรัตน์

วงศ์สุทธิธรรม

รองคณบดีบว.ม.บูรพา

08.25 –08.30 น.วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
08.30 –08.35 น.

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

08.35 –08.40  น.

กล่าวเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

08.40 –08.50  น.

กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์

ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

08.50 –09.00  น.

พิธีมอบธงประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

โดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานการจัดประชุม ครั้งที่ 52 มอบให้ผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประธานการจัดประชุม ครั้งที่ 53
-ถ่ายภาพร่วมกันทั้งในห้องประชุมและออนไลน์
(เรียนเชิญ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี ม.บูรพา

ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบว. ม.มหิดล

ผศ. ร.ต.ญ. ดร. วรรณี ศุขสาตร ประธาน สคบท. และคณบดีบว. ม.รังสิต

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน  คณบดีบว. มรภ.เชียงใหม่ ประธานการจัดประชุมครั้งที่ 53

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบว.ม.บูรพา ประธานการจัดประชุมครั้งที่ 52

คณบดีทุกสถาบันของทคบร. และคณะกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 52

09.00 – 12.00 น.บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Disruption vs. Innovation: What is the future for graduate education?” พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.00-11.45 น.การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อย   Session A  (A1-A6) : กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.00-13.45 น.การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อย   Session B (B1-B7) : กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13.45-15.30 น.การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อย   Session C (C1-C7) : กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
15.30 -17.15 น.การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อย   Session D (D1-D7) : กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
**ทั้งนี้ รายละเอียด link สำหรับการเข้านำเสนอผลงานวิจัย  (ห้องย่อย) สามารถติดตามได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th