ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย

1. สมัครสมาชิกในระบบ Easy Chair

2. ส่งบทความวิจัย (paper) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Easy Chair  โดยดำเนินการส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบ Template ที่งานประชุมได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งปิดชื่อเจ้าของบทความ และต้นสังกัด

3. รอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย โดยผลการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ท่านรับทราบผ่านระบบ Easy Chair

4. กรณีที่บทความผ่านการพิจารณา ให้ผู้ส่งบทความวิจัยดำเนินการจัดส่งบทความวิจัย (paper) ครั้งที่ 2 คือบทความวิจัยที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัยฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Camera-ready paper) ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยให้เพิ่มชื่อ-สกุลผู้เขียนทุกคน คณะ/วิทยาลัย สถาบันที่สังกัด จังหวัด และ E-mail ผู้ติดต่อ (Corresponding Author E-mail) ในระบบ Easy Chair การแก้ไขบทความให้ดำเนินการแก้ไข และส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

5. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขบทความวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาบทความอย่างเป็นทางการผ่านระบบ Easy Chair โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับบทความวิจัยได้ผ่านระบบ Easy Chair

6. ผู้เขียนบทความวิจัยที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรกของบทความวิจัย และเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน Proceedings ของการประชุมครั้งนี้ การลงทะเบียนให้เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน (CLICK)