รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ

Organizing committee


 • รศ. ดร. นุจรี ไชยมงคล

 • ผศ. ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม

 • ดร. สุภรัติ สุขวิสุทธิ์

 • นส.อัจฉรียา ยินดีสุข

 • นส.จารุดา เต็มโชค

 • นส.นิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์

 • นส.ณัฐปภัสร์ พิมผม

 • นส.กนกอร แจ่มจำรัส

 • นายพิพัฒน์ เรืองชัยศิรเวทย์

 • นายพงศธร กตะศิลา

 • นายศรานนท์ ยอดเศรณี

 • นส.ชลิตา ชะอุ่มใบ

 • นส.ธนาภรณ์ คูณวงศ์

 • นส. จารุภา เสริมศรี