ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

2. โอนเงินเข้าบัญชี

386-1-00442-9 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา