สรุปขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

1. หน้าแรกของบทความ  ชื่อเรื่องใช้อักษรแบบ BrowalliaUPC ขนาด 18 , บทคัดย่อ และ Abstract รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมด ใช้ Font BrowalliaUPC ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์แค่หน้าเดียว จัดทำตามรูปแบบ Template ดังนี้

      1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อเรื่องเฉพาะ 

      ภาษาอังกฤษ)

      1.2 ชื่อผู้แต่ง

      1.3 คณะ สถาบันที่สังกัด และ E-mail ผู้ติดต่อ (Corresponding author E-mail)

      1.4 บทคัดย่อ (เฉพาะบาความวิจัยภาษาไทย) จำนวนคำไม่เกิน ๒๐๐ คำ

      1.5 Abstract (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ) no more than 200 words

2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

–  ตั้งแต่หน้าที่ 2 เป็นต้นไปนี้ ให้ใช้อักษรแบบ BrowalliaUPC ขนาด 16

–  ความยาวทั้งฉบับไม่เกิน 6 – 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)

–  การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้าย กำหนด 2.5 ซม. ล่างและขวา กำหนด 2.0 ซม.  เว้นระยะ 1 บรรทัด จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิงและกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี))

–  บทความประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
          บทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะถูกรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings และบทความวิจัยนั้นจะต้องนำเสนอโดยผู้เขียนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ และสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

3. การเตรียมและการนำเสนอผลงาน การจัดเตรียมต้นฉบับโปรดดูตามตัวอย่างและ Download Template รูปแบบการพิมพ์ดังนี้

    • Template Full Paper รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ ภาษาไทย [Download.doc] [Download.pdf]

 

    • Template Full Paper รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ [Download.doc] [Download.pdf]