ส่งบทความ

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยได้ 2 ช่องทาง

1. ส่งมาที่ Email : 52ngrc@go.buu.ac.th

2. สมัครสมาชิกและส่งในระบบ Easy Chair

บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

**ขยายเวลาเปิดรับบทความ บัดนี้ – 5 เมษายน 2564**

**หากท่านไม่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เผยแพร่ผลงานใน E-Proceedings และไม่ออกวุฒิบัตร