การนำเสนอผลงาน

1.การเตรียมนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์

ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ จัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอและคลิปเสียงวิดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

                 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

                       1) ผู้นำเสนอต้องบันทึกวิดีโอการนำเสนอบทความ (ประเภทไฟล์ .Mp4 หรือ .AVI) ความยาวไม่เกิน 12 นาที  และ File นำเสนอโปรแกรม Power Point สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยจำเป็นต้องมีสไลด์การนำเสนอ เสียงผู้นำเสนอและปรากฏตัวบุคคลผู้นำเสนอ (สามารถใช้เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเป็นรูปประกอบในสไลด์การนำเสนอก็ได้)

ตัวอย่างการนำเสนอ : คลิกที่นี่

                       2) ให้จัดส่งคลิปวิดีโอและไฟล์นำเสนอ Power Point

บันทึกชื่อไฟล์ : รหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ เช่น HM-001_กรรณิการ์ (รหัสบทความนำมาจาก จาก e-mail ที่ตอบรับให้นำเสนอผลงาน ) ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ดูตารางนำเสนอและรหัสนำเสนอ Click เข้าดูตารางการนำเสนอผลงาน

กำหนดให้อัพโหลดไฟล์วิดีโอนำเสนอและไฟล์นำเสนอ Power Point

ผ่าน Google form สามารถกดที่ลิงก์ เพื่ออัพโหลดได้เลย

https://forms.gle/2siuSeKTAohpNaXw5

2รายละเอียดการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์

                       1) ผู้นำเสนอต้องเริ่มต้นวิดีโอการนำเสนอ โดยการแนะนำตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลดังนี้

                            – ชื่อ – สกุล ผู้นำเสนอ

                           – ตำแหน่ง และสังกัด (ถ้ามี)

                           – ชื่อบทความ

                       2)  ผู้นำเสนอต้องใช้ Template สำหรับวิดีโอการนำเสนอบทความ ที่ผู้จัดงานประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลด Template ดังกล่าวได้ที่ Download

                       3) เมื่อบันทึกวิดีโอการนำเสนอเสร็จสิ้น โปรดตั้งชื่อวิดีโอการนำเสนอด้วย รหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ เช่น  HM-001_กรรณิการ์

                       4) ผู้ดูแลการนำเสนอแต่ละห้องจะเปิดวิดีโอการนำเสนอ ผู้นำเสนอจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอวิดีโอผ่าน Google Meet ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เริ่มต้นการนำเสนอบทความจนกระทั่งสิ้นสุดการนำเสนอของห้อง หลังจากนั้นผู้นำเสนอแต่ละคนจะต้องตอบข้อซักถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีมีข้อซักถาม

ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะนำลิงค์การเข้าร่วมประชุม การนัดหมายและหมายเลขห้องประชุมที่หน้าเว็บไซต์ 52ngrc.buu.ac.th

                       5) โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งในระหว่างการบันทึกวิดีโอการนำเสนอ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการการประชุมฯ ออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3. การพิจารณาการนำเสนอผลงาน

                       3.1 วิดีโอไฟล์นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ถูกต้องตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด

                       3.2 เข้าสู่ระบบและตอบข้อคำถามของผู้ทรงคุณวุฒิตามระยะเวลาที่กำหนดของผู้นำเสนอ

4. รายงานบทความวิจัยฉบับเต็ม/วุฒิบัตร

                       4.1 สามารถดาวโหลดรายงานบทความวิจัยฉบับเต็ม พร้อมรายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้ที่เว็บไซต์ 52ngrc.buu.ac.th

                       4.2 ผู้จัดจะส่งวุฒิบัตรการนำเสนอให้ทางอีเมล์ ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

***หากท่านไม่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ข้างต้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เผยแพร่ผลงานใน E-Proceedings และไม่ออกวุฒิบัตร ****

To All presenters of the 52nd National Graduate Research Conference:

According to the surveillance and prevention policy for the pandemic of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), Graduate School Burapha University, therefore, has changed format of research presentation of

the 52nd National Postgraduate Research Conference to be Virtual Conference using the form of online presentation. Guideline for the
presenters from the following:

1. Preparation for the online presentations

    The presenters must a powerpoint file and a video clip to use in the presentation.

     Oral Presentation

    1)  The presenter must record a video clip of
your own presentation
(file type uses Mp4 or AVI), approximately 10 – 12 minutes in
length, not more than 100MB in size. The Power Point file and presentation can be presented in Thai or English. The video presentation must contain both research contents on the slides and yourself presenting (with a small window) on the screen. 

    Example of the video presentation: click here

     2) Submit
the clip video and powerpoint file by save as: name of
the presenter_# code (such as HM-001_
Joseph). You will be assigned ‘# code’ after sedning your full paper to
the conference by email:
52ngrc@go.buu.ac.th no later than 30 April 2021

2. Details of preparation for online presentation

     1) The presenter must begin with introduce yourself:

          – Name and last name

          – Position (a master or doctoral student),

             Faculty and Department of studying

          – The study title

     2) The presenter must use powerpoint template provided by the conference (Download template here)

     3) After finishing record the video clip, please save as your name_code (such as HM-001_Joseph)

     4) The Chair of each session will play the presenters’ VDO presentations. The presenter must be in the session (online room) through Google Meet on Friday 28 May 2021, and be in the online system from the beginning until completion of the session. At the end of the session, the presenter must answer questions from audiences.

     The organizer will post the google meet link and schedule for each session on the website http://52ngrc.buu.ac.th

     5) Please dress modestly both during presenting video record and attending the online conference on Friday 28 May 2021.

3. Consideration of presentations

     3.1 Video clip of the presentation must be correct in the form of Graduate School Burapha University

    3.2 The presenter access and remain in the online session according

to time limit, as well as responding all questions from audiences.

4. Full paper (e-Proceedings) and Certificate

     4.1 Full paper (e-proceedings) and list of experts will be download

from the website http://52ngrc.buu.ac.th/ on 30 May 2021.

     4.2 The organizer will send certificate to the presenter by e-mail.

 

*** If you do not attend the online conference on the schedule session on Friday 28 May 2021, Graduate School Burapha University would reserve the right not to publish your works in e-Proceedings and did not issue you certification ****