ห้องประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย

ห้องพิธีการ
08:30 - 12:00

พิธีเปิดงาน

พิธีมอบธง

การบรรยายพิเศษ 

ห้องเวลารหัสบทความชื่อบทความGoogle MeetYoutube
Session A ห้อง A-110:00 - 10:15ST-001อิทธิพลของโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลท และเจลาตินต่อคุณสมบัติและความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ
Session A ห้อง A-110:15 - 10:30ST-002Molecular prevalence and risk factors associated with exposure of cattle to Anaplasma marginale in southern part of Thailand
Session A ห้อง A-110:30 - 10:45ST-011การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ ACE จากการย่อยน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยเอนไซม์อัลคาเลส
Session A ห้อง A-110:45 - 11:00ST-013การคัดแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์ก๊าซมีเทนจากบริเวณอ่าว เมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อจำเพาะ
Session A ห้อง A-111:00 - 11:15ST-016Male Mating Tactics and Oviposition Site Selection of Zhangixalus prominanus Population at Sirindhorn Waterfall, Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat Province, Thailand
Session A ห้อง A-111:15 - 11:30ST-035การปนเปื้อนและการกระจายของบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A) ในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
Session A ห้อง A-111:30 - 11:45ST-036การสะสมและชนิดของไมโครพลาสติกในหอยนางรม (Saccostrea cucullata)ที่เพาะเลี้ยงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี
Session A ห้อง A-210:00 - 10:15ST-003การพัฒนาไลน์บอท บ้านนายขนมหวาน
Session A ห้อง A-210:15 - 10:30ST-004การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื้อและวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในดิน
Session A ห้อง A-210:30 - 10:45ST-005ผลของกระบวนการอบแห้งต่อคุณภาพด้านกายภาพของน้าตาลมะพร้าวผง
Session A ห้อง A-210:45 - 11:00ST-006 การพัฒนาวีลแชร์ปรับระดับนั่งสำหรับผู้พิการ (อัมพาตครึ่งล่าง)
Session A ห้อง A-211:00 - 11:15ST-007องค์ประกอบทางเคมี และสารสำคัญของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า
Session A ห้อง A-211:15 - 11:30ST-009การประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ในการควบคุมความเข้มแสงของระบบแสงสว่าง
Session A ห้อง A-211:30 - 11:45ST-010 การพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
Session A ห้อง A-310:00 - 10:15ST-012Characterization and Expression Analysis of Hevamine Gene in Rubber Tree (Hevea brasiliensis)
Session A ห้อง A-310:15 - 10:30ST-015ผลของสัดส่วนพริกแกงเผ็ด และชนิดน้ำมันต่อคุณภาพของน้ำมันพริกแกงเผ็ด
Session A ห้อง A-310:30 - 10:45ST-017ระบบแนะนำสินค้าอาหารโดยใช้ระบบแนะนำแบบผสมผสาน
Session A ห้อง A-310:45 - 11:00ST-025การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคแบเรียมเฮกซะเฟอร์ไรต์ที่เจือร่วมระหว่างคอปเปอร์และบิสมัท
Session A ห้อง A-311:00 - 11:15ST-037อิทธิพลของชนิดสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์
Session A ห้อง A-311:15 - 11:30ST-038Kitti’s Hog-Nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai, Hill 1974): a Picky Eaters or Generalists Revealed by DNA Metabarcoding
Session A ห้อง A-311:30 - 11:45ST-039การเสริมกำลังอาคารสูงด้วยตัวหน่วง ADAS ภายใต้แรงแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร
Session A ห้อง A-410:00 - 10:15ST-014ความชุกทางโมเลกุลของการติดเชื้อ Leucocytozoon sabrazesi ในไก่ในประเทศไทย
Session A ห้อง A-410:15 - 10:30ST-018การศึกษาคุณสมบัติโพรไบโอติกเบื้องต้นในหลอดทดลองของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 ที่แยกได้จากไส้กรอกอิสาน
Session A ห้อง A-410:30 - 10:45ST-022The effect of Protease P6SD and Thermoase PC10F treatment on physical and chemical characteristics of egg white protein hydrolysate
Session A ห้อง A-410:45 - 11:00ST-024วิธีวิเคราะห์โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่มีความจำเพาะต่อไซรินจิน ในสารสกัดบอระเพ็ด
Session A ห้อง A-411:00 - 11:15ST-026Cyclodextrin solubilization of fenofibrate and characterization of their inclusion complexes
Session A ห้อง A-411:15 - 11:30ST-031การเคลื่อนย้ายไมโครพลาสติกในน้ำทิ้งชุมชนที่ไหลลงสู่ทะเล บริเวณชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี
Session A ห้อง A-510:00 - 10:15ST-020Synthesis and Determination Silver nanoparticles with Diazonium ligands
Session A ห้อง A-510:15 - 10:30ST-021 Optimized Extraction Method for High Performance Liquid Chromatography- Ultraviolet Determination of 17b-Estradiol
Session A ห้อง A-510:30 - 10:45ST-027การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของรีลิชผักดองระหว่างการเก็บรักษา
Session A ห้อง A-510:45 - 11:00ST-028โฟมพอลิยูรีเทนจากน้ำมันปาล์มดัดแปรเพื่อใช้งานเป็นทุ่นลอยทางทะเล
Session A ห้อง A-511:00 - 11:15ST-029Dynamical Model of Infection Risk to Travelers Entering Malaria Endemic Areas
Session A ห้อง A-511:15 - 11:30ST-030การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วย EDTA CT และ MA สำาหรับการตรวจวัด Mn2+
Session A ห้อง A-610:00 - 10:15ST-008 ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์
Session A ห้อง A-610:15 - 10:30ST-019 การเตรียมและสมบัติของโฟมยางจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 25 ผสมร่วมกับกากกาแฟ
Session A ห้อง A-610:30 - 10:45ST-023การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Session A ห้อง A-610:45 - 11:00ST-032ประสิทธิภาพของตัวดูดซับไบโอชาร์จากไม้ไผ่สำหรับสำหรับกำจัดซีโอดีในน้ำเสียชุมชน
Session A ห้อง A-611:00 - 11:15ST-033การติดตามการปนเปื้อนสารปรอทในลุ่มน้ำแม่กลองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Session A ห้อง A-611:15 - 11:30ST-034การฟื้นตัวของป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Session B ห้อง B-112:00 - 12:15HS-004คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
Session B ห้อง B-112:15 - 12:30HS-012ความสามารถในการอดทนรอคอยกับฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Session B ห้อง B-112:30 - 12:45HS-026Dental Caries Arresting Effect of Silver Diamine Fluoride in Intellectual Disability Persons
Session B ห้อง B-112:45 - 13:00HS-037ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบของสารสกัดพิกัดจันทน์ทั้งห้าที่สกัดด้วยน้ำ
Session B ห้อง B-113:00 - 13:15HS-042การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
Session B ห้อง B-113:15 - 13:30HS-044การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
Session B ห้อง B-113:30 - 13:45HS-045ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากสมุนไพรในพิกัดเบญจผลธาตุ
Session B ห้อง B-212:00 - 12:15HS-006ความพึงพอใจการสื่อสารองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานของทันตบุคลากรกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Session B ห้อง B-212:15 - 12:30HS-019การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ด้วยตนเองในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
Session B ห้อง B-212:30 - 12:45HS-031A concept analysis of cultural competence in nursing
Session B ห้อง B-212:45 - 13:00HS-033ความต้องการระบบการจัดบริการที่จำเป็นของรัฐสำหรับบุคคลออทิสติก: กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Session B ห้อง B-213:00 - 13:15HS-038การพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมดิจิตอลประเมินความเครียดและการจัดการความเครียดของผู้ดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
Session B ห้อง B-213:15 - 13:30HS-039การพัฒนานวัตกรรมสื่ออนิเมชั่นสำหรับมารดาในการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด
Session B ห้อง B-213:30 - 13:45HS-041การพัฒนานวัตกรรม Digital Pain Assessment สำหรับวัยรุ่นโรคมะเร็งกระดูก
Session B ห้อง B-312:00 - 12:15HS-003การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ สำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามประสบการณ์วิชาชีพ
Session B ห้อง B-312:15 - 12:30HS-005การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
Session B ห้อง B-312:30 - 12:45HS-015The effectiveness of Interventions for children with cancer: An Integrated Review
Session B ห้อง B-312:45 - 13:00HS-020Antimicrobial resistance of Vibrio parahaemolyticus isolated from seawater in Thailand
Session B ห้อง B-313:00 - 13:15HS-023การประเมินความเสี่ยงของวิธีการและท่าทางในการทำงานบรรจุม้วนสายไฟ ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
Session B ห้อง B-313:15 - 13:30HS-048การศึกษานำร่อง: ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อการลดอาการสมาธิสั้นของวัยรุ่นอายุ 12-15 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้น
Session B ห้อง B-313:30 - 13:45HS-050การศึกษาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์ไลน์ U87 มะเร็งสมองชนิดกลัยโอบลาสโตมาโดยใช้เทคนิค Quantitative Real-Time PCR
Session B ห้อง B-412:00 - 12:15HS-008Factors Associated with Deliberate Self-harm among Thai Adolescents
Session B ห้อง B-412:15 - 12:30HS-011ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสติสาหรับผู้ปกครองต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสมาธิสั้น : การศึกษานำร่อง
Session B ห้อง B-412:30 - 12:45HS-022The levels and related factors of compassion fatigue among palliative care providers: a systematic review and meta-analysis
Session B ห้อง B-412:45 - 13:00HS-028ความสามารถในการต้านเชื้อของสารไนซินและยาปฏิชีวนะในคลองรากฟันที่ติดเชื้อ: การศึกษาในแบบจำลองฟันมนุษย์
Session B ห้อง B-413:00 - 13:15HS-034สภาวะปริทันต์ของนักเรียนวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาประเทศไทย
Session B ห้อง B-413:15 - 13:30HS-035ผลของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ต่อความแข็งจุลภาคในรอยผุจำลองชั้นเนื้อฟันภายใต้วงจรความเป็นกรด-ด่าง ที่ต่างกัน
Session B ห้อง B-413:30 - 13:45HS-049SEX DIFFERENCES IN FINGERPRINT RIDGE DENSITY AMONG MALDIVIAN AND BANGLADESHI POPULATIONS
Session B ห้อง B-512:00 - 12:15HS-014Detection of Japanese Encephalitis Virus in Culex mosquitoes in Ubon Ratchathani province, Thailand
Session B ห้อง B-512:15 - 12:30HS-021ประสิทธิภาพของสารไนซินเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสหรือแคนดิดา อัลบิแคนส์: การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
Session B ห้อง B-512:30 - 12:45HS-030ระดับของธาตุเหล็กในน้ำลายของผู้ป่วยไลเคนแพลนัสในช่องปาก ที่ได้รับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เฉพาะที่
Session B ห้อง B-512:45 - 13:00HS-032Molecular classification of colorectal cancer using Patient-derived organoids transcriptome data
Session B ห้อง B-513:00 - 13:15HS-036Effects of supra-crestal gingival connective tissue-derived mesenchymal stem cells on cytokine production of macrophages in direct cell-cell contact condition
Session B ห้อง B-513:15 - 13:30HS-043Clinical Outcomes of Implantoplasty in the Treatment of Peri-implantitis: A Systematic Review
Session B ห้อง B-513:30 - 13:45HS-046การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอที่เสียหายจากการแตกหักของสายดีเอ็นเอและกระบวนการไซโตซีนดีอะมิเนชั่นในตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ฝังพาราฟินหลายชนิด
Session B ห้อง B-612:00 - 12:15HS-001PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEEP VEIN THROMBOSIS AMONG ORTHOPAEDIC PATIENTS
Session B ห้อง B-612:15 - 12:30HS-002Effects of a dyadic nursing intervention to improve family caregiver’s stress and the behavioral and psychological symptoms of community-dwelling older persons with dementia: A study protocol
Session B ห้อง B-612:30 - 12:45HS-007ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและความพึงพอใจในงาน มีผลต่อความผูกใจในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชัยนาท
Session B ห้อง B-612:45 - 13:00HS-010ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบรรยากาศองค์กร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลพบุรี
Session B ห้อง B-613:00 - 13:15HS-018ผลของการใช้ดัชนีความรนุแรงในการประเมินคัด แยกประเภทผู้ป่วยและการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงในผู้สูงอายุที่มารับบริการการตรวจ ณ ห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: การศึกษานำร่อง
Session B ห้อง B-613:15 - 13:30HS-024การกลั่นกรองและการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพจากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Session B ห้อง B-613:30 - 13:45HS-025การพัฒนาเครื่องมือประเมินระดับความเครียด พฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด และความรอบรู้ด้านสุขภาพของมารดาเกี่ยวกับทารกเกิดก่อนกำหนด
Session B ห้อง B-712:00 - 12:15HS-016ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วย อายุ 1-5 ปี
Session B ห้อง B-712:15 - 12:30HS-017การศึกษาสภาพการณ์ การดูแล การใช้ และผลของยา ในพระภิกษุสูงอายุอาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: การศึกษานำร่อง
Session B ห้อง B-712:30 - 12:45HS-027นวัตกรรม: การพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลั่นแกล้งสำหรับเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะโภชนาการเกิน
Session B ห้อง B-712:45 - 13:00HS-029ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี: การศึกษานำร่อง
Session B ห้อง B-713:00 - 13:15HS-040การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด
Session B ห้อง B-713:15 - 13:30HS-047ผลการศึกษานำร่องการประเมินความเครียดในบิดามารดาของทารกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
Session C ห้อง C-113:45 - 14:00HM-024สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Session C ห้อง C-114:00 - 14:15HM-029การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับบอร์ดเกม เรื่อง พันธะเคมีเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
Session C ห้อง C-114:15 - 14:30HM-030การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Session C ห้อง C-114:30 - 14:45HM-031การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
Session C ห้อง C-114:45 - 15:00HM-036การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
Session C ห้อง C-115:00 - 15:15HM-039อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม สร้างนวัตกรรมในงาน ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Session C ห้อง C-115:15 - 15:30HM-040แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์
Session C ห้อง C-213:45 - 14:00HM-002การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะของดาวน์ซินโดรม
Session C ห้อง C-214:00 - 14:15HM-003การใช้คำกริยา 이용하다 (iyonghada) และ 사용하다 (sayonghada) ของผู้เรียนวิชาเอกภาษาเกาหลี ระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
Session C ห้อง C-214:15 - 14:30HM-007การศึกษาพื้นที่ในการสื่อสารการแสดงในคอนเสิร์ตวัฒนธรรมนำไทย: ไตรภูมิมหัศจรรย์แห่งชีวิต
Session C ห้อง C-214:30 - 14:45HM-018วิเคราะห์การด้นสดของบิลสจ๊วตในบทเพลง Over Big Top
Session C ห้อง C-214:45 - 15:00HM-025วัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Session C ห้อง C-215:00 - 15:15HM-028การเปลี่ยนผ่านของสัญศาสตร์แห่งพิธีการไหว้บรรพบุรุษในเทศการเช็งเม้ง : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน อ.เบตง จ.ยะลา
Session C ห้อง C-215:15 - 15:30HM-033ผู้หญิงกับธรรมชาติในละครโทรทัศน์พื้นบ้านไทย
Session C ห้อง C-313:45 - 14:00HM-008การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์โดย การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
Session C ห้อง C-314:00 - 14:15HM-019การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบอปุนัยประกอบสื่อประสมที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
Session C ห้อง C-314:15 - 14:30HM-020การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก (TLLM) ร่วมกับการใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Session C ห้อง C-314:30 - 14:45HM-021การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับชั้นเรียนออนไลน์ (Google Classroom) เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1
Session C ห้อง C-314:45 - 15:00HM-022การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท
Session C ห้อง C-315:00 - 15:15HM-023แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
Session C ห้อง C-315:15 - 15:30HM-026การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Session C ห้อง C-413:45 - 14:00HM-005แนวทางการดำเนินงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Session C ห้อง C-414:00 - 14:15HM-006การเปิดรับสื่อกับความคิดเห็นทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยในยุครัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
Session C ห้อง C-414:15 - 14:30HM-015การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเมตาคอกนิชัน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์
Session C ห้อง C-414:30 - 14:45HM-016การพัฒาสมรรถนะทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Session C ห้อง C-414:45 - 15:00HM-017Assessing the Impact of Free Trade Agreement on Trade Creation and Trade Diversion-Chinese Cases
Session C ห้อง C-415:00 - 15:15HM-032การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟและกองทุนรวมตราสารทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562
Session C ห้อง C-415:15 - 15:30HM-035กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางการเมืองผ่านสื่อสังคมของพรรคอนาคตใหม่
Session C ห้อง C-513:45 - 14:00HM-009การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จังหวัดพิจิตร
Session C ห้อง C-514:00 - 14:15HM-010การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Session C ห้อง C-514:15 - 14:30HM-011การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ TSOI เรื่องกรด-เบส เพื่อพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Session C ห้อง C-514:30 - 14:45HM-012การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Session C ห้อง C-514:45 - 15:00HM-013การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบอุปมา เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Session C ห้อง C-515:00 - 15:15HM-014การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปรากฏการณ์เป็นฐาน เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
Session C ห้อง C-515:15 - 15:30HM-027การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Session C ห้อง C-613:45 - 14:00HM-043การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Session C ห้อง C-614:00 - 14:15HM-044แนวทางการส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
Session C ห้อง C-614:15 - 14:30HM-046แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
Session C ห้อง C-614:30 - 14:45HM-047แนวทางการส่งเสริมการผลิตทุเรียนภูเขาไฟตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Session C ห้อง C-614:45 - 15:00HM-048แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวแบบครบวงจรในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Session C ห้อง C-615:00 - 15:15HM-071แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
Session C ห้อง C-713:45 - 14:00HM-004ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานหลังการเกษียณของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
Session C ห้อง C-714:00 - 14:15HM-041การประเมินความต้องการจำเป็นในการเข้าถึงบริการห้องสมุดของนักศึกษาพิการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Session C ห้อง C-714:15 - 14:30HM-049ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Session C ห้อง C-714:30 - 14:45HM-051การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Session C ห้อง C-714:45 - 15:00HM-057ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย
Session C ห้อง C-715:00 - 15:15HM-058ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุของธุรกิจในเครือบริษัทโลจิสติคข้ามชาติ
Session D ห้อง D-115:30 - 15:45HM-060ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
Session D ห้อง D-115:45 - 16:00HM-063การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี : การประเมินความต้องการจำเป็น
Session D ห้อง D-116:00 - 16:15HM-065การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง กับความพึงพอใจในชีวิตของนักเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Session D ห้อง D-116:15 - 16:30HM-066ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการกํากับดูแลธุรกิจ Ride-Sharing ภายหลัง Disruptive Technology
Session D ห้อง D-116:30 - 16:45HM-081การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกและลดความวิตกกังวลต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Session D ห้อง D-116:45 - 17:00HM-087คุณลักษณะการให้รางวัลการปฏบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนโดยการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
Session D ห้อง D-117:00 - 17:15HM-089การพูดกับตนเองเชิงบวกที่ส่งผลต่อการรับรู้สมรรถนะด้านดิจิทัลของนักบัญชี: การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
Session D ห้อง D-215:30 - 15:45HM-037ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในละครโทรทัศน์ไทยของฉลอง ภักดีวิจิตร
Session D ห้อง D-215:45 - 16:00HM-042กระบวนการผลิตซอด้วง กรณีศึกษาช่างนพดล ไทรวิมาน
Session D ห้อง D-216:00 - 16:15HM-045แนวทางการพัฒนาธรุกิจวงดนตรีพื้นบ้านกรณีศึกษาวงดนตรีกลองยาวในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราช
Session D ห้อง D-216:15 - 16:30HM-050การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะเชิงบวกตามแนวคิดของอีริคสันในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย
Session D ห้อง D-216:30 - 16:45HM-054การจัดการกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ: กรณีศึกษา เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น
Session D ห้อง D-216:45 - 17:00HM-064Application of Baker’s Strategies in Translation Class for Thai School Students
Session D ห้อง D-315:30 - 15:45HM-067ความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus
Session D ห้อง D-315:45 - 16:00HM-068การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสอง โดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Session D ห้อง D-316:00 - 16:15HM-070การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
Session D ห้อง D-316:15 - 16:30HM-076การใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของ Stephan เสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจมโนมติพอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Session D ห้อง D-316:30 - 16:45HM-078การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL
Session D ห้อง D-316:45 - 17:00HM-079การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคล ตามแนวคิดของบรูเนอร์
Session D ห้อง D-317:00 - 17:15HM-085การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐาน ตามแนวคิดของเดวีส์ประกอบสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Session D ห้อง D-415:30 - 15:45HM-034ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อวิถีใหม่ทางการเรียนรู้ภาษาจีนกลางออนไลน์ กรณีศึกษา: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Session D ห้อง D-415:45 - 16:00HM-038The Relationships between Socio-economic Background and Youth not in Education, Employment, or Training in a Developing Country Context: A Case Study of Thailand
Session D ห้อง D-416:00 - 16:15HM-052รูปแบบ และการจัดการองค์กรการตลาดผลไม้ ในนิคมอุสาหกรรม: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Session D ห้อง D-416:15 - 16:30HM-055อิทธิพลของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
Session D ห้อง D-416:30 - 16:45HM-062การประเมินความต้องการจำเป็นในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย
Session D ห้อง D-416:45 - 17:00HM-075การเปรียบเทียบแบบที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดทางด้านเงินทุน
Session D ห้อง D-417:00 - 17:15HM-092กระบวนการสะสมทุนโดยการพรากสิทธิในนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
Session D ห้อง D-515:30 - 15:45HM-073การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Session D ห้อง D-515:45 - 16:00HM-074นวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Session D ห้อง D-516:00 - 16:15HM-088ผลของโปรแกรมการฝึกจิตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษของนักกีฬาฟุตบอลหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Session D ห้อง D-516:15 - 16:30HM-090ผลของโปรแกรมการฝึกแบบสถานีที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วในการเลี้ยงลูกฮอกกี้
Session D ห้อง D-516:30 - 16:45HM-091ความเข้าใจมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Session D ห้อง D-516:45 - 17:00HM-093การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Session D ห้อง D-517:00 - 17:15HM-094การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบควบคุมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Session D ห้อง D-615:30 - 15:45HM-053การส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในตําบลขามสะแกแสงอําเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมา
Session D ห้อง D-615:45 - 16:00HM-056แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Session D ห้อง D-616:00 - 16:15HM-080การส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Session D ห้อง D-616:15 - 16:30HM-082การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดปทุมธานี
Session D ห้อง D-616:30 - 16:45HM-083แนวทางการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
Session D ห้อง D-616:45 - 17:00HM-086ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ความอ่อนตัว และ ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อความแม่นยำในการฟาดลูกตะกร้อแบบครึ่งรอบของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
Session D ห้อง D-715:30 - 15:45HM-001การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการ การไว้วางใจใช้บริการชำระเงิน ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ระบบ M-payment)
Session D ห้อง D-715:45 - 16:00HM-059นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยที่มีต่อนักลงทุนชาวจีน
Session D ห้อง D-716:00 - 16:15HM-069แนวทางการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
Session D ห้อง D-716:15 - 16:30HM-072การส่งเสริมการผลิตและการตลาดชมพู่ทับทิมจันทร์ของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
Session D ห้อง D-716:30 - 16:45HM-077การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Session D ห้อง D-716:45 - 17:00HM-084การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศจีนในยุคประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง