การเตรียมต้นฉบับ – Template – VDO Clip

ขั้นตอนการทำวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอแบบบรรยาย

1) ผู้นำเสนอต้องเริ่มต้นวิดีโอการนำเสนอ โดยการแนะนำตัว ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลดังนี้

                   – ชื่อ – สกุล ผู้นำเสนอ

                   – ตำแหน่ง และสังกัด (ถ้ามี)

                   – ชื่อบทความ

2)  ผู้นำเสนอต้องใช้ Template สำหรับวิดีโอการนำเสนอบทความ ที่ผู้จัดงานประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลด Template ดังกล่าวได้ที่ Download

3) วิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 10 – 12 นาที 

4) เมื่อบันทึกวิดีโอการนำเสนอเสร็จสิ้น โปรดตั้งชื่อไฟล์วิดีโอการนำเสนอด้วย รหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ  ตัวอย่างเช่น  HM-001_กรรณิการ์ แล้วส่งมาที่ คลิกที่นี่

*** หากท่านไม่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เผยแพร่ผลงานใน E-Proceedings และไม่ออกวุฒิบัตร ***

ตัวอย่างการนำเสนอแบบบรรยาย